คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรคลังทรัพย์ หล้าบุ้งสาย
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียนโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรนพดล นามอุษา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธีรพล ทาอาสา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณัฐพงษ์ แก้วศรีงาม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรอภิสิทธิ์ จันทวงค์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณัฐวัตร์ เจริญสุข
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรปิยะวัตร ศิริธรรม
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรกฤษณะ ตรีประดับกุล
ตำแหน่ง : พัฒนาวินัย(ปกครอง)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรพัชระพงษ์ ฟูเอี้ยง
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรก้องภพ แก้วอำพร
ตำแหน่ง : อนามัยและปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรกิตติพงษ์ หลิ่วทอง
ตำแหน่ง : อนามัยและปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรนเรธร ขัดผาบ
ตำแหน่ง : อนามัยและปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสรยุทธ ใจยา
ตำแหน่ง : อาคารและสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธาราวุธ บุษยา
ตำแหน่ง : อาคารและสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณัฐวัตร ปั่นกิติ
ตำแหน่ง : อาคารและสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4