กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศศินันท์ เขื่อนใจ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์