ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 30,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 20,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พุทธรักษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ธรรมรักษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 300,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอฉัน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 700.000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงครัว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 800,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..