คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : เจ้าคณะอำเภอเกาะคา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ ทินอยู่
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระสงฆ์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดเกียรติชัย อิสฺสรธมฺโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ประยูร ชุ่มใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย อูปคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส ปวนวันประสม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมร นพทศพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูใบฏีกาเอกชัย ปฏิภาณจารี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุปราณี บุพชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :