มิถุนายน
มิถุนายน
วันที่ 21. มิ.ย 2559. ผู้ใหญ่บ้านนาแก้วตะวันตก คุณจิดาภา  ขัดเรือน
วันที่ 29. มิ.ย 2559. คุณเอก อิ่มเจริญ  สโมสรโรตารีพระบาท ลำปาง