วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

สีประจำโรงเรียน    ม่วง  -  เหลือง

ม่วง  หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด มีปัญญา ความสามารถความอบอุ่น มีความรู้คู่คุณธรรม

เหลือง  หมายถึง  เกียรติยศ ชื่อเสียง ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความมุ่งมั่น ความเสียสละ มีภูมิปัญญา และแรงบันดาลใจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา (School Vision)

ผู้เรียนมีกิจวัตรดี เป็นศาสนทายาทที่ดีมีคุณภาพ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

คำขวัญของโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา

ระเบียบดี  สามัคคีนำ  กิจกรรมเด่น  บำเพ็ญประโยชน์

ปรัชญาของโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา           

น สิยา โลกวฑฺฒโน  แปลว่า อย่าทำตนเป็นคนรกโลก

อักษรย่อของโรงเรียน (ไทย)    

:  ก.ป.ศ.  หมายถึง  โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
          ก  คือ ก้าวไกล ในความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
          ป  คือ ปริยัติ ปฏิบัติ นำไปสู่ปฏิเวธ
  ศ  คือ ศีลาจารวัตรดี                                      

อักษรย่อของโรงเรียน (อังกฤษ)         

:  K.P.S.  หมายถึง  Kokhapariyatsuksa School
K  : Knowledge : ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่คุณธรรม
        
P  : process : กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

        S  : student หมายถึง นักเรียน มีกิจวัตรดี เป็นศาสนทายาทที่ดีมีคุณภาพ   ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข