กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุปราณี บุพชาติ
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ