คณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษา
คณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษา
นายณรงค์  นวลอนงค์    ประธานคณะกรรมการ
ร.ต.ประยูร  ชุ่มใจ รองประธานคณะกรรมการ
ด.ต.อุดม  ปวนวันประสม รองประธานคณะกรรมการ
นายอำนวย อูปคำ          กรรมการ
พ.ต.ท.ทินกร  น้ำใส กรรมการ
นางศรีนวล  สามทมิตร กรรมการ
นายประภาส  ปวนวันประสม กรรมการ
นายองอาจ  แลสุภา         กรรมการ
        นายกิตติพงษ์  วรรณสาร.                กรรมการ
นางพิมร    นพทศพร กรรมการ
นางเกสร   ไพฑูร กรรมการ
นายณรงค์   สิงห์ขร กรรมการ
        นางนวลศรี  อุปรี.                          กรรมการ
        นางวันเพ็ญ  วรรณสาร.                 กรรมการ
        นายจรัส. มณีรัตน์วิลาวัลย์.              กรรมการ
นางอัจฉรา  โปทะอินทร์ กรรมการ
นายอานนท์  สิงห์ขร กรรมการ
พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ
พระครูใบฎีกาเอกชัย ปฏิภาณจารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระปลัดเกียรติชัย  อิสฺสรธมฺโม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ