ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา

ประวัติโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา  (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2555   เป็นสาขาของโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา  ตำบลแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  เปิดทำการสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตอนปลาย  เปิดการเรียนการสอนเมื่อเริ่มแรกนั้นเปิดสอนนักเรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรโดยมีนักเรียน  54  รูป 

          ต่อมาเมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนชื่อว่า โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา” จึงถือเป็นวันกำเนิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ  จำนวนนักเรียนพระภิกษุสามเณรเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยรับทั้งนักเรียนที่อาศัยอยู่อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม และอำเภอใกล้เคียง

            ปัจจุบันมีพระครูอภิวัฒน์นิรันดร์  เจ้าอาวาสวัดศาลาไชย เป็นผู้จัดการ   มีพระครูใบฎีกาเอกชัย  ปฏิภาณจารี   เป็นผู้อำนวยการ

สีประจำโรงเรียน

    สีม่วง   หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด  มีปัญญา  ความสามารถ  ความอบอุ่น  มีความรู้คู่คุณธรรม

    สีเหลือง   หมายถึง  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความมุ่งมั่น  ความเสียสละ  มีภูมิปัญญา  และแรงบันดาลใจ