ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 68 รูป / ดู 1340 ครั้ง )
กิจกรรมสลากภัต (กิ๋นข้าวสลาก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 78 รูป / ดู 1599 ครั้ง )
คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าผา ร่วมกับ โรงพยาบาลเกาะคา ได้มาให้ความรู้โรคพยาธิเเก่สามเณร
( จำนวน 15 รูป / ดู 742 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 74 รูป / ดู 1636 ครั้ง )
กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 35 รูป / ดู 935 ครั้ง )
กิจกรรมปัจจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
( จำนวน 106 รูป / ดู 2119 ครั้ง )
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ เเละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
( จำนวน 5 รูป / ดู 263 ครั้ง )
มอบทุนการศึกษาให้กับสามเณรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
( จำนวน 23 รูป / ดู 714 ครั้ง )
วันสถาปณาโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
( จำนวน 45 รูป / ดู 1123 ครั้ง )
งานปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
( จำนวน 132 รูป / ดู 2558 ครั้ง )
สามเณรเรียนดีและสามเณรที่แต่งกายเรียบร้อยเป็นปริมณฑล ของภาคเรียนที่ 1/2563
( จำนวน 28 รูป / ดู 625 ครั้ง )
กิจกรรม ประเพณีตานก๋วยสลากภัต ปีการศึกษา 2563
( จำนวน 29 รูป / ดู 966 ครั้ง )