ฝ่ายบริหาร

พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา