กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระปลัดเกียรติชัย อิสฺสรธมฺโม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระครูวิจิตรพัฒนวิมล
ครูผู้สอน

นางสาวประกายดาว รักษาพรมราช
ครู

นางรวิวรรณ วิทยา
ครูผู้สอน