ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : พระมหานฤดล มหาปญฺโญ
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดเกียรติชัย อิสฺสรธมฺโม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน