กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพศวัต ปิจดี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์