พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

          1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

          2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน

          3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรครู

          4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษา